You Are Here: Home » Articles » Boodschap van de Grieken aan heel Europa: ‘stop de bezuinigingen onmiddellijk'

Boodschap van de Grieken aan heel Europa: ‘stop de bezuinigingen onmiddellijk'

Geplaatst door redactie socialisme.nu,

Bij de verkiezingen in Griekenland behaalde de linkse partij Syriza, die zich tegen bezuinigingen keert, een grote winst. Omdat er geen regering kon worden gevormd, gaan de Grieken op 17 juni opnieuw naar de stembus. Dimitris Pavlopoulos, docent aan de Vrije Universiteit en activist, geeft voor socialisme.nu zijn visie op de situatie in Griekenland.

Bij de afgelopen verkiezingen hebben Nieuwe Democratie en Pasok (die eerder het snoeibeleid van ECB en IMF doorvoerden) zwaar verloren. De radicaal linkse partij Syriza is de tweede partij geworden. Wat betekent deze uitslag?

De bevolking heeft zich duidelijk tegen het bezuinigingsbeleid uitgesproken. De vorige regering had aangekondigd op korte termijn nog 5,5 procent van het bruto binnenlands product te bezuinigen. Dat zou betekenen: ontslag voor tienduizenden ambtenaren, nog verdere matiging van lonen naar 300 euro en de afschaffing van alle cao’s.

Ook nu is de situatie al verschrikkelijk. De werkloosheid is gestegen tot 21 procent en zelfs 51 procent voor jongeren. Meer dan 100.000 middelgrote bedrijven zijn gesloten. Ambtenaren en werknemers in de private sector krijgen elke maand een nog lager salaris.

De resultaten zijn een boodschap voor de Griekse werkgevers. De Griekse grote bedrijven profiteren enorm van de crisis. Arbeidskosten zijn gedaald naar het niveau van begin jaren tachtig. En de Griekse bevolking heeft ook een boodschap gestuurd aan alle bevolkingen in Europa. Het bezuinigingsbeleid moet onmiddellijk stoppen. De boodschap van de Griekse bevolking en deels ook van de Franse bevolking is dat de EU, Merkel, Schäuble en alle bezuinigingsregeringen geen toestemming van de bevolkingen hebben om dit beleid te blijven voeren.

Wat is Syriza voor partij?

‘Syriza’ betekent eigenlijk Coalitie van Radicaal Links, maar het is geen radicale linkse partij. Syriza is tegen het bezuinigingsbeleid en wil dat Griekenland tijdelijk stopt met de aflossing van de staatsschuld, maar Syriza is ook voorstander van de deelname van Griekenland aan de EU en de euro.

Syriza is wel een partij die aan de beweging deelneemt. Ze wordt binnenkort geconfronteerd met een keuze: kunnen hun voorstellen gerealiseerd worden binnen de EU en de eurozone? Mijn antwoord is nee. Als ze ‘ja’ blijven zeggen, worden ze gedwongen tot zware compromissen die schadelijk voor de bevolking zijn.

Er komen nu nieuwe verkiezingen. Wat verwacht je daarvan?

De media, de bezuinigingspartijen en de trojka doen hun best om de bevolking te terroriseren. Hun doel is dat de bezuinigingspartijen een regering kunnen vormen om hetzelfde beleid uit te voeren. De vraag is nu wat de bevolking gaat doen. In de peilingen boekt Syriza nog meer winst en wordt de grootste partij. Maar de vraag is of de bevolking de straat op gaat.

Griekenland kent al lange tijd een hoog niveau van strijd, met algemene stakingen en werkplekken die zijn overgenomen door het personeel. Kun je daar iets meer over vertellen?

De laatste twee jaar zijn er tientallen algemene stakingen geweest en nog meer andere acties tegen het bezuinigingsbeleid. Ik kan het voorbeeld noemen van de staking in Hellenic Steelworks SA, waar de arbeiders al vijf maanden in staking zijn. Sommige acties zijn een niveau verder gegaan. Het ziekenhuis van Kilkis is overgenomen door de werknemers. De stakers van de failliete krant Eleftherotypia (de Griekse Volkskrant) zijn erin geslaagd twee keer de krant te publiceren zonder steun van de werkgever.

Maar er ligt een lange weg voor ons. Tegenover de Griekse bevolking staan niet alleen de grote Griekse werkgevers, de bezuinigingspartijen een de media, maar ook de EU, de Europese banken en alle Europese regeringen. Met de verkiezingen is een ding duidelijk geworden: elke poging om hetzelfde beleid door te voeren komt neer op een soort staatsgreep.

Wat vind je dat links in Griekenland moet doen?

Links moet nieuwe vormen van organisatie vinden voor de bevolking die gebaseerd moeten zijn op directe democratie. Zulke initiatieven zijn al zichtbaar en moeten nog verder verspreid worden: volksvergaderingen in steden, in wijken in arbeidsplaatsen. De beweging moet echter een stap verder gaan: die moet manieren vinden om de maatschappij te organiseren zonder de dilemma’s van de bezuinigingspartijen, zonder de winst van de banken en de grote bedrijven de prioriteit te geven.

Natuurlijk is de machtsstrijd cruciaal. Die wordt de komende maanden nog crucialer. In eerste instantie is de houding ten opzichte van de staatsschuld en de EU belangrijk. De eerste stappen zijn: De staatsschuld negeren, de euro en de EU onmiddellijk verlaten en de banken en grote bedrijven nationaliseren. De bevolking moet de regie over de economie krijgen. Zolang banken en de financiële wereld onafhankelijk opereren is dat onmogelijk. Zolang grote bedrijven, zoals telecommunicatie, spoorwegen en elektriciteit, geprivatiseerd zijn of worden kan de economie geen andere koers volgen. Daarnaast moeten de bezuinigingen onmiddellijk stoppen, omdat ze tot een diepere recessie leiden.

De andere kant van de polarisatie van de Griekse maatschappij is het feit dat de nazi-partij Gouden Dageraad voor het eerst in het parlement komt. Hoe gevaarlijk is deze ontwikkeling? Hoe staat het met strijd tegen racisme en fascisme in Griekenland?

De grote tegenvaller van de verkiezingen was de grote winst van de militante nazi-partij, de Gouden Dageraad. Dit is een partij van criminelen die migranten aanvalt, terroriseert en mishandelt, met de steun van de vorige regeringen en de politie. Er is geschat dat 50 procent van de politieagenten op deze partij heeft gestemd. De Griekse elite heeft de nazi-partij nodig als een tegenwicht voor links en vooral voor de beweging.

De Gouden Dageraad is er om de bevolking te overtuigen dat het probleem niet ligt bij de bezuinigingen, de EU en het IMF, maar bij de migranten. De 7 procent die de Gouden Dageraad bereikte is zeker zorgwekkend. Er zijn in Griekenland een heleboel acties georganiseerd tegen de Gouden Dageraad. Maar de belangrijkste strijd is tegen het establishment dat ruimte geeft aan de fascisten.

Wat vind je van de manier waarop er door Europese politici wordt gesproken over ‘de Grieken’? Wat vind je dat de rol van links in Europa moet zijn ten aanzien van Griekenland?

De belachelijke argumenten over ‘luie Grieken’ die de crisis hebben veroorzaakt omdat ze geen belastingen betalen en vroeg met pensioen gaan hebben maar een doel: de bevolking van Noord-Europa overtuigen de bezuinigingen in hun eigen land te accepteren om de ramp van Griekenland te vermijden. Maar Griekse toestanden is precies wat Nederland zal krijgen met het Kunduz-akkoord.

Griekenland is maar een proefkonijn van Europa. Wat in Griekenland nu is uitgevoerd zal straks min of meer in heel Europa doorgevoerd worden. De logica van de bezuinigingen blijft hetzelfde: de bevolking moet zijn inkomen en rechten inleveren om de euro te behouden, te banken te blijven financieren en de winst van de grote bedrijven te verhogen.

De propaganda tegen ‘de Grieken’ heeft nog een doel. De Europese politici moeten straks hun kiezers uitleggen waarom zij de rekening van de Griekse staatsschuld moeten betalen. Met de leningsafspraken komt binnenkort tweederde van de onbetaalbare Griekse staatsschuld in de handen van Europese overheden. Dit betekent dat als Griekenland failliet gaat (en dat duurt niet lang …) komt dit bedrag voor rekening van de Europese bevolkingen.

Europees links moet af van de logica dat het de EU en de euro niet fundamenteel mag bekritiseren. We moeten samen met een strijdvoorstel komen dat een weg uit de crisis voor de belangen van alle bevolkingen zal bereiken. Als links de EU en de euro blijft steunen, blijven we ver weg van deze oplossing. Er moet een strijdbare beweging komen die niet alleen tegen de bezuinigingen strijd, maar ook voor een andere samenwerking van bevolkingen en nationaal georganiseerde bewegingen tegen ‘hun’ Europese Unie.

 

http://socialisme.nu/blog/nieuws/27449/boodschap-van-grieken-aan-heel-europa-%E2%80%98stop-de-bezuinigingen-onmiddellijk%E2%80%99/

 

Translated in English :

In the Greek elections, the left-wing anti-austerity party SYRIZA achieved large gains. As all attempts to form a coalition-government failed, new elections will be held on the 17th of June. Dimitris Pavlopoulos, an assistant professor at the VU University Amsterdam and activist gives his vision for the situation in Greece to socialisme.nu.

 

 

In the last elections both New Democracy and PASOK (that applied the austerity policies of the ECB and the IMF) suffered large losses. The radical left party SYRIZA climbed to the second place. What does this outcome mean?

 

The people expressed their clear opposition to the austerity policies. The previous government had announced that new budget cuts at the level of 5.5% of GDP would be applied. This would mean: tens of thousands of lay offs for civil servants, more wage reductions to 300 euros and abolition of collective employment agreements.

 

Even now the situation is terrible. Unemployment has climbed to 21% and 51% for young people. More than 100.000 companies have closed. Civil servants and private-sector workers receive every month a lower salary.

The election result is a clear message for the Greek employers. The large Greek companies profit enormously from the crisis. Labour costs are reduced to the level of the beginning of the 1980’s. The Greek people have also sent a message to all people in Europe. The austerity policies must stop immediately. The message of the Greek people but to a certain extend also of the French people is that the EU, Merkel, Schäuble and all austerity-oriented government do not have the legitimacy to continue applying this policy.

What kind of party is SYRIZA

Although the initials ‘SYRIZA’ mean coalition of radical left, SYRIZA is not a radical left party. SYRIZA stands against the austerity policies and wants Greek to temporarily stop serving the sovereign debt. However, SYRIZA is a proponent of the participation of Greece to the EU and to the euro.

 

SYRIZA is indeed a party that participates in the movement. However, they will be soon confronted with a choice: is it possible to realize their program in the EU and the eurozone? My own answer is ‘no’ and I think that if they continue saying ‘yes’, they will be forced to make serious compromises that will be harmful for the people.

New elections are coming. What do you expect from them?

The media, the austerity-oriented parties and the Troika are doing their best to terrorize the people. Their aim is to make it possible for these parties to form a government that will apply the same policies as before. The question is now how the people will react. In the polls, SYRIZA is even stronger and becomes the first party. However, the question is whether the people will take the streets.

 

For a long period, Greece has experienced an increased level of struggle with general strikes and workplaces that are overtaken by workers. Can you say something more about it?

In the last 2 years, several general strikes and numerous smaller actions against the austerity policies have taken place. As an example, I can name the strike at Hellenic Steelworks SA. In this company, workers have been in strike for more than 5 months. Some actions have gone one step further. The hospital of Kilkis is controlled by its medical and administrative personnel. The strikers of the bankrupted newspaper Eleftherotypia have managed to publish the newspaper twice without the support of their employer. Howevers, there is still a long way to go. The Greek people have not only the Greek employers, the austerity parties and the media against them. The EU, the European banks and all European government stand against the Greek people. However, the Greek people has made one thing clear with the election result: every attempt to continue applying the same policies will be in practice a sort of coup d’état.

 

What should the left in Greece do?

The left has to find new ways of organizing the people that should be based on direct democracy. Such initiatives are already visible but should spread further: popular assemblies in cities, neighborhoods and working places. However, the movement needs to go one step further: we have to find a way to organize the society without the dilemma’s that are posed by the austerity parties, without giving priority to the profit of the banks and the large companies.

 

Of course, the struggle for power is crucial and in the coming months it will become even more crucial. At the first place the way we deal with the sovereign debt and the EU is important. The first steps should be: write off the sovereign debt, leave immediately the EU and the euro and nationalize the banks and the large companies. The people should take control of the economy. As long as large companies such as telecommunications, railways and energy remain or are in the course of being privatized it is impossible to set a different course for the economy. Moreover, the austerity policies have to stop immediately as they lead to a deeper recession.

The opposite side of the polarization of the Greek society is the fact that for the first time the nazi-party Golden Dawn gained seats in the parliament. How dangerous is this development? What is happening with the movement against racism and fascism in Greece.

 

The important negative side of these elections was the large gains of the militant nazi-party, Golden Dawn. This is a party of criminals that attacks and terrorizes immigrants with the support of the police and the previous governments. It is estimated that about 50% of policemen voted for this party. Actually, the Greek elite needs the neo-nazi party to counterweight the left and the movement.

The aim of the Golden Dawn is to persuade the people that the problem is not the austerity policies, the EU or the IMF but the immigrants. The 7% that this party achieved in the elections is really worrying. Several actions have been organized against the Golden Dawn. However, the most important struggle is against the establishment that gives room to the fascists.

What do you thing about the way that European politicians speak about the ‘Greeks’?

What do you think that the role of left Europe has to be with respect to Greece?

 

The ridiculous arguments about the ‘lazy Greeks’ that created the crises because they pay no taxes and get a pension very early have an aim: they want to persuade the people of north Europe to accept the austerity policies in their own countries in order to avoid the ‘Greek disaster’. However, with the Kundus-agreement that’s exactly what the Netherlands will get!

Greece is just the guinea pig of Europe. What is now applied in Greece will be soon applied more or less in the whole Europe. The idea behind the austerity policies remains the same: the people has to give up their income and their rights to preserve the euro, to continue financing the banks and to increase the profit of the large companies.

The propaganda against the ‘Greeks’ has also another aim. The European politicians should explain very soon to their voters why they (the voters) have to pay the bill of the Greek sovereign debt. With the current loan agreements, two thirds of the insolvable Greek debt will be soon in the hands of the European governments. This means that when Greece goes bankrupt (and this will not take long…), this bill will be presented to the European people.

The European left has to do away with the idea that the EU and the euro should be never fundamentally criticized. We have to form a program for a struggle that will lead us out of the crisis but in a way that the interests of all people are served. The more the left continues to support the EU and the euro, the further we stay from such a way. We should built a strong movement that will fight not only against the austerity policies but also for a different way of collaboration between people and nationally oriented movements against ‘their’ European Union.

About The Author

Number of Entries : 393

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress

Scroll to top